Услуге
поздравления с новорожденным

ДОБРОДОШЛИ!

ФОЛИЈАТЕК ЈЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СЕРВИС ЗА ЗАТАМЊИВАЊЕ СТАКАЛА И УГРАДЊУ ФОЛИЈА.

Заштитите се од сунца и топлоте! Затамните стакла и улепшајте Ваш ауто, стан или пословни простор уједно га чинећи безбеднијим! Тамна стакла ће очувати Вашу приватност, а заштитни филтери заштитиће Вас од УВ зрачења!

ФОЛИЈАТЕК СЕРВИС УГРАЂУЈЕ НАЈКВАЛИТЕТНИЈЕ ФОЛИЈЕ КОЈЕ ПРУЖАЈУ СЛЕДЕЋЕ ПРЕДНОСТИ:

1. Пригушују јаку сунчеву светлост и смањују топлоту
Фолије које се уграђју филтрирају топлоту сунчевих зрака, али истовремено пропуштају светлост, што омогућује прегледнији и јаснији поглед. Уградњом  фолија утрашњост аутомобила ,куће или пословног простора ће постати свежија и комфорнија, што умањује потребу за коришћењем клима уређаја.

2. Филтрирају штетно сунчево зрачење
Уграђене фолије штите од штетног деловања сунца. Уграђене фолије смањују УВ зрачење чак до 99,9%, због чега се знатно смањује вероватноћа настанка обољења услед УВ-зрачења.

3. Стакло ће постати безбедно и јако
Постављањем сигурносних фолија на унутрашњу страну стакла, повећава се чврстоћа стакла, а то омогућава да се и разбијена стакла задрже на својим местима. Тиме се, у случају незгоде,  смањује опасност од телесних повреда насталих расипањем ситних комада стакла.

Заборављени скупоцени предмети у аутомобилу или провале  могу проузроковати озбиљне проблеме. Што је више времена потребно провалнику да продре у унутрашњост аутомобила, све мање му је примамљиво да изврши провалу. Сигурносне фолије обезбедују невидљиву заштиту у случају неочекиваних и непредвиђених догађаја.

4. Прозори постају допадљивији
Обојеним фолијама које одбијају светлост у просечној мери или потпуности улепшаће се изглед аутомобила или градјевинског објекта.

5. Пружа се заштита од знатижељних очију
Непровидним, односно фолијама које одбијају дневну светлост, постављеним на унутрашњу страну постојећих прозорских стакала, обезбеђује се заштита од знатижељних погледа.

6. Пружа се заштита од бледења
Услед директног, јарког сунчевог сјаја, бледе многи материјали. Помоћу фолија за смањење блеђења које се постављају на унутрашњу страну стакла 99,5% се пригушује штетно ултравиолетно зрачење, а да се светлост и даље пропушта.

7. Постиже се уштеда у потрошњи електричне енергије

Уградњом фолија на стакла на гра
ђевинским објектима постиже се смањење соларног загревања до 85% и смањење температуре до 15 степени.                                      

*Својства фолија варирају за сваки појединачни тип фолије

ПОСТУПАК  УГРАДЊЕ
Уградњу фолија је потребно заказати телефоном како би се обезбедио термин.

Уколико власник возила није сигуран коју нијансу фолија жели, мозе претходно свратити у сервис како би погледао каталог фолија и донео праву одлуку.

ГАРАНЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ

Гаранција за затамњена стакла је 5 година за фолије за аутомобиле и10 година за фолије за стакла на грађевинским објектима уз правилно одржавање.

По уграђивању фолије на возило, прозори се не смеју отварати два дана.

Стакла са унутрашње стране (где се и налазе постављене фолије) не смеју се прати јаким абразивним средствима која нису предвиђена за прање стакала.
Све врсте фолија садрже у себи заштиту од огреботина.

РЕКЛАМАЦИЈЕ

ФолијаТек сервис у потпуности сноси одговорност и трошак за: за погрешно постављене фолије, грешке при уградњи, фолије које су уграђене тако да не задовољавају оптималне стандарде, као и штете на возилу, настале услед грешке, непажњом или кривицом ФолијаТек сервиса.

У случају да власник возила није задовољан изгледом аутомобила, нијансом фолије и слично, за коју се сам одлучио, ФолијаТек сервис не може сносити одговорност. ФолијаТек сервис може заменити нијансу или уклонити фолије и вратити стакла у првобитно стање на трошак власника возила.

У случају да возило има хаварију која евентуално може засметати при затамњивању, власник возила је дужан да обавести раднике ФолијаТек сервиса. За хаварије на возилу или лом стаклених површина, настале услед неисправности возила и слично, ФолијаТек не може сносити одговорност и трошак. ФолијаТек сервис може по договору да се одрекне зараде у знак добре воље и помогне у решавању проблема.

ФолијаТек сервис жели да у потпуности испуни очекивања власника возила и да у максимуму својих способности изађе у сусрет свим жељама и захтевима.

ПРОПИСИ ЗА ЗАТАМЊИВАЊЕ СТАКАЛА
Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима који је ступио на снагу 25.04.2012. (објављен у Службеном гласнику РС број 040/2012.), чланом 72 је дефинисано додатно затамњивање стакала (фолијама или било којим другим методама) тако да се стакла у равни возача (бочно стакло возача и сувозача) не смеју додатно затамнити више од 30%, а предњи ветробран (шофершајбна) се не сме накнадно затамнити. Остала стакла на возилу која нису у равни возача, иза Б стуба (иза возача и сувозача) укључујући и задњи ветробран (задња шофершајбна) се могу накнадно затамњивати без ограничења под условом да возило поседује бочне ретровизоре са леве и десне стране.

 


WELCOME!

FOLIJATEK is a specialized for window tint installation.
Protect yourself from the sun and heat! Tint the glass and beautify your car, home or office space at the same time making it safer! The dark glass will preserve your privacy, and protective filters will protect you from UV rays!

FOLIJATEK SERVICE implanted highest quality transparencies that provides the following benefits:

1. Dampens strong sunlight and reduce heat films that incorporate filter out heat rays, but at the same time lets the light, which enables cleaner and clearer view. Incorporating foil utrašnjost car, home or office space will become fresher and more comfortable, which reduces the need to use the air conditioner.

2. F
ilters harmful solar radiation Embedded films protect against harmful effects of the sun. Embedded films reduce UV radiation up to 99.9%, thus considerably reducing the likelihood of disease due to UV-radiation.

3. Glass will be safe and strong placing security foil on the inside of the glass, increasing the strength of glass, and it allows the broken glass and hold in place. This, in case of an accident, reduces the risk of bodily injuries caused by the scattering of tiny pieces of glass. Forgotten expensive items in your car or break can cause a serious problem. The more time it takes a burglar to penetrate into the interior of the car, the less it is tempting to commit burglary. Invisible protective film provides protection in the event of unexpected and unforeseen events.

4. The windows are becoming more appealing Color foils which reflect light in the average extent or completely will enhance the appearance of the car or construction of the building.

5. It provides protection from prying eyes opaque, or films that refuse daylight, set on the inside of the existing window panes, provides protection from prying eyes.

6. Provides protection from fading Due to direct, bright sunshine, pale many materials. Using foil to reduce fading, to be installed on the inside of the glass 99.5% dims harmful ultraviolet radiation, and that the light is still leaking.

7. Savings in energy consumption, installing foil on glass in buildings is achieved by reducing the solar heating to 85% and reducing the temperature to 15 degrees.
* The properties of film vary for each type of film OPERATION installation.

The instal need to schedule a telephone to provide dates.
If the vehicle owner is not sure which shade foil wants, can come previously in service to look at the catalog of films and made the right decision.
WARRANTY AND MAINTENANCE Warranty for tinted glass is five years for films for cars and 10 years for window films facilities with proper maintenance.
After incorporating the film on the vehicle windows must not be opened for two days. Glass from the inside (where the film has set) must not be washed following an abrasive material that are not suitable for washing windows. All kinds of films contain protection against scratches.
RETURNS
FolijaTek service is fully responsible for the cost: for wrongly placed foil errors during installation, films that are built so that does not meet optimal standards, as well as damage to the vehicle caused due to errors, negligence or fault FolijaTek service.
If the vehicle owner is not satisfied with the car, shade film and the like, for which I decided, FolijaTek service can not be held liable.
FolijaTek service can replace the shade or remove the film and return the glass to its original state at the expense of the vehicle owner. If the vehicle has a breakdown that may possibly be too much for the dimming, the vehicle owner is obliged to inform the workers FolijaTek service. For damage to the vehicle or breakage of glass surface, caused due to a defect of the vehicle and the like, FolijaTek can not bear the responsibility and cost.
FolijaTek service can be negotiated to give up earnings as a sign of good will and help in solving problems. FolijaTek service wants to fully meet the expectations of the owner of the vehicle and to the maximum of their ability to meet all needs and requirements

 


DOBRODOŠLI!

FOLIJATEK JE SPECIJALIZOVANI SERVIS ZA ZATAMNJIVANJE STAKALA I UGRADNJU FOLIJA.

Zaštitite se od sunca i toplote! Zatamnite stakla i ulepšajte Vaš auto, stan ili poslovni prostor ujedno ga čineći bezbednijim! Tamna stakla će očuvati Vašu privatnost, a zaštitni filteri zaštitiće Vas od UV zračenja!

FOLIJATEK SERVIS UGRADJUJE NAJKVALITETNIJE FOLIJE KOJE PRUŽAJU SLEDEĆE PREDNOSTI:

1. Prigušuju jaku sunčevu svetlost i smanjuju toplotu
 Folije koje se ugraduju filtriraju toplotu sunčevih zraka, ali istovremeno propustaju svetlost, što omogućuje pregledniji i jasniji pogled. Ugradnjom  folija utrašnjost automobila ,kuće ili poslovnog prostora će postati svežija i komfornija, što umanjuje potrebu za korišćenjem klima uredjaja.

2. Filtriraju štetno sunčevo zračenje
Ugradjene folije štite od štetnog delovanja sunca. Ugradjene folije smanjuju UV zračenje čak do 99,9%, zbog čega se znatno smanjuje verovatnoća nastanka oboljenja usled UV-zračenja.

3. Staklo će postati bezbedno i jako
Postavljanjem sigurnosnih folija na unutrašnju stranu stakla, povećava se čvrstoća stakla, a to omogućava da se i razbijena stakla zadrže na svojim mestima. Time se, u slučaju nezgode,  smanjuje opasnost od telesnih povreda nastalih rasipanjem sitnih komada stakla.
Zaboravljeni skupoceni predmeti u automobilu ili provale  mogu prouzrokovati ozbiljne probleme. Što je više vremena potrebno provalniku da prodre u unutrašnjost automobila, sve manje mu je primamljivo da izvrši provalu. Sigurnosne folije obezbeduju nevidljivu zastitu u slucaju neočekivanih i nepredvidjenih dogadjaja.

4. Prozori postaju dopadljiviji
Obojenim folijama koje odbijaju svetlost u prosečnoj meri ili potpunosti ulepšaće se izgled automobila ili gradjevinskog objekta.

5. Pruža se zaštita od znatiželjnih očiju
Neprovidnim, odnosno folijama koje odbijaju dnevnu svetlost, postavljenim na unutrašnju stranu postojećih prozorskih stakala, obezbedjuje se zaštita od znatiželjnih pogleda.

6. Pruža se zaštita od bledenja
Usled direktnog, jarkog sunčevog sjaja, blede mnogi materijali. Pomocu folija za smanjenje bledjenja koje se postavljaju na unutrašnju stranu stakla 99,5% se prigušuje štetno ultravioletno zračenje, a da se svetlost i dalje propušta.

 7. Postiže se ušteda u potrošnji električne energije
Ugradnjom folija na stakla na gradjevinskim objektima postiže se smanjenje solarnog zagrevanja do 85% I smanjenje temperature do 15 stepeni.                                                

*Svojstva folija variraju za svaki pojedinačni tip folije

 POSTUPAK  UGRADNJE

Ugradnju folija je potrebno zakazati telefonom kako bi se obezbedio termin.

Ukoliko vlasnik vozila nije siguran koju nijansu folija želi, moze prethodno svratiti u servis kako bi pogledao katalog folija i doneo pravu odluku.


GARANCIJA I ODRŽAVANJE

Garancija za zatamnjena stakla je 5 godina  za folije za automobile I 10 godina za folije za stakla nagradjevinskim objektima uz pravilno održavanje.

Po ugradivanju folije na vozilo, prozori se ne smeju otvarati dva dana.

Stakla sa unutrašnje strane (gde se i nalaze postavljene folije) ne smeju se prati jakim abrazivnim sredstvima koja nisu predvidjena za pranje stakala.
Sve vrste folija sadrže u sebi zaštitu od ogrebotina.

REKLAMACIJE

FolijaTek servis u potpunosti snosi odgovornost i trošak za: za pogresno postavljene folije, greške pri ugradnji, folije koje su ugradjene tako da ne zadovoljavaju optimalne standarde, kao i štete na vozilu, nastale usled greške, nepažnjom ili krivicom FolijaTek servisa.

U slučaju da vlasnik vozila nije zadovoljan izgledom automobila, nijansom folije i slično, za koju se sam odlučio, FolijaTek servis ne može snositi odgovornost. FolijaTek servis može zameniti nijansu ili ukloniti folije i vratiti stakla u prvobitno stanje na trošak vlasnika vozila.

U slučaju da vozilo ima havariju koja eventualno moze zasmetati pri zatamnjivanju, vlasnik vozila je dužan da obavesti radnike FolijaTek servisa. Za havarije na vozilu ili lom staklenih površina, nastale usled neispravnosti vozila i slično, FolijaTek ne može snositi odgovornost i trošak. FolijaTek servis može po dogovoru da se odrekne zarade u znak dobre volje i pomogne u rešavanju problema.

FolijaTek servis želi da u potpunosti ispuni očekivanja vlasnika vozila i da u maksimumu svojih sposobnosti izadje u susret svim željama i zahtevima.

PROPISI ZA ZATAMNJIVANJE STAKALA

Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima koji je stupio na snagu 25.04.2012. (objavljen u Službenom glasniku RS broj 040/2012.), članom 72 je definisano dodatno zatamnjivanje stakala (folijama ili bilo kojim drugim metodama) tako da se stakla u ravni vozača (bočno staklo vozača i suvozača) ne smeju dodatno zatamniti više od 30%, a prednji vetrobran (šoferšajbna) se ne sme naknadno zatamniti. Ostala stakla na vozilu koja nisu u ravni vozača, iza B stuba (iza vozača i suvozača) uključujući i zadnji vetrobran (zadnja šoferšajbna) se mogu naknadno zatamnjivati bez ograničenja pod uslovom da vozilo poseduje bočne retrovizore sa leve i desne strane.